Πως υπολογίζονται τα τέλη που πρέπει να πληρώνουν οι φορείς συνδρομητικής τηλεόρασης

cosmote ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Nα υποβάλουν αναλυτική δήλωση στο ΕΣΡ για τα κανάλια που μεταδίδουν μέχρι τις 21 Μαρτίου 2023 υποχρεώνει τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ο ν. 5005/2022.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού που έχει την αρμοδιότητα της ΓΓΕΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ, καθορίζονται «ο τρόπος υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος που προβλέπεται στον ν. 2644/1998 και οφείλει να καταβάλει ετησίως ο πάροχος, η διαδικασία συμψηφισμού και διακανονισμού ήδη καταβληθέντος για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας οικονομικού ανταλλάγματος και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων». Και ακόμη «ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής των ήδη κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών στις ως άνω επιχειρήσεις και αντικατάστασης αυτών με νέες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *