Δεν απέδωσαν το ανταποδοτικό τέλος που εισέπραξαν το 2021 στην ΕΡΤ

INTERNET ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στο έλεος των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται η ΕΡΤ! Ο κίνδυνος για την ομαλή οικονομική της λειτουργία είναι άμεσος και οι πάροχοι καλούνται μέχρι τον Μάρτιο να πληρώσουν τα χρήματα που έχουν παρακρατήσει από την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους.

Το πρόβλημα ξεκίνησε με την αλλαγή της νομοθεσίας. Με το άρθρο 47 του «νόμου Λιβάνιου» (4779/2021) «οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος, που δεν καταβάλλονται από τους υπόχρεους στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, εισπράττονται από την ΕΡΤ ΑΕ με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». Κάθε Μάρτιο οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να στέλνουν στην ΕΡΤ εκκαθαριστική κατάσταση, με στοιχεία για τις συνολικές χρεώσεις ανταποδοτικού τέλους. Η εκκαθαριστική κατάσταση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ορθότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και μετά την αποστολή της εκκαθαριστικής κατάστασης στην ΕΡΤ οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφουν από τις απαιτήσεις τους τις περιπτώσεις ανείσπρακτων ποσών. Αυτή η διάταξη πρακτικά σημαίνει πως η ΕΡΤ θα έχει απώλειες στα αναμενόμενα έσοδα.

«Το θέμα επιφύλαξης στην Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών αφορά τη μη απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων για την  επαλήθευση του ακριβούς ύψους των εσόδων από το αν ταποδοτικό τέλος ύψους 188,3 εκατ. ευρώ  καθώς και την επάρκεια της σχηματισμένης πρόβλεψης ύψους 48,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος, όπου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανερχόταν στο ποσό των 114,5 εκατ. ευρώ. Για τη χρήση 2021 δεν κατέστη εφικτό να αποσταλούν έγκαιρα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο, ώστε να λάβει η Εταιρεία Έκθεση Ελέγχου με Γνώμη Χωρίς Επιφύλαξη, από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές», αναφερόταν στην Έκθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *