Έπεσαν χρήματα στη Nova

Streaming ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Κατά 51,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Nova Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ για να καλυφθεί το κενό που υπήρχε εξαιτίας της ύπαρξης των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που είχε προκύψει από τις προβλέψεις-απομείωσεις επί των ενδοεταιρικών απαιτήσεων από τη θυγατρική Nova Broadcasting. Στη συνέχεια η Nova Τηλεπικοινωνίες προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των εναπομεινασών ομολογιών, καταβάλλοντας συνολικό ποσό 87.400,89 ευρώ. Επιπλέον, στη χρήση 2020 η μέτοχος εταιρεία Newco United Group Hellas Sarl εισέφερε στην εταιρεία μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 180 εκατ. ευρώ με σκοπό την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών της και των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας Nova Broadcasting. Μετά απ’ όλες αυτές τις κινήσεις, τα ίδια κεφάλαια κατέστησαν θετικά και μεγαλύτερα του μισού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *