ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Υποχρεωτική δημοσιοποίηση της διαφημιστικής δαπάνης του Δημοσίου

Υποχρεωτική είναι η κατάθεση των στοιχείων της διαφημιστικής δαπάνης του Δημοσίου. Η νομοθεσία επιβάλλει την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των στοιχείων του τρέχοντος έτους έως τον Μάρτιο του 2021 και προβλέπει κυρώσεις στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, ανακριβή στοιχεία ή αποκλίσεις στα ποσά των διαφημίσεων που χορηγήθηκαν. Οι καταστάσεις από κάθε φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 261/97,κατατίθενται στο υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ ή στη σημερινή διάδοχη κατάστασή του.

Οι υποχρεώσεις αφορούν την εκάστοτε διαφημιστική εταιρεία που αναλαμβάνει την καμπάνια του Δημοσίου. Σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 10 του ν. 3444/2006, η ανάδοχος διαφημιστική εταιρεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η αναλυτική κατανομή του συμβατικού τιμήματος, πριν από την εξόφληση του τιμήματος της εκάστοτε συμβάσεως ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών πρέπει να παρέχει αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς το όνομα και το είδος ΜΜΕ που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τιμολογίου που εξεδόθη από το χρησιμοποιηθέν Μέσο Ενημέρωσης προς τη διαφημιστική εταιρεία. Επίσης, θα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις της διαφημιστικής εταιρείας προς το χρησιμοποιηθέν Μέσο Ενημέρωσης.

Με κριτήρια…

Κριτήριο για την ανάθεση των διαφημίσεων σε ΜΜΕ είναι το κόστος μετάδοσης / καταχώρισης, η απήχηση στο ευρύ κοινό «κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος» και η «απήχηση του Μέσου Ενημέρωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες του κοινού εφόσον πρόκειται για προβολή δραστηριοτήτων εξειδικευμένου χαρακτήρα».

Στοιχεία και στο ΕΣΡ

Οι φορείς του Δημοσίου που αναθέτουν διαφημιστικές καμπάνιες υποχρεούνται έως τον Μάρτιο κάθε έτους, για την προηγούμενη χρονιά, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας του υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ κατάσταση με το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους δραστηριότητες. Αρμόδιοι είναι οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων.

Κυρώσεις…

Προβλέπονται, όμως, και κυρώσεις. Το άρθρο 5 του ΠΔ 60/97 αναφέρει ότι, στηνπερίπτωση που τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στις καταστάσεις «είναι ελλιπή ή ανακριβή εν γνώσει του γενικού διευθυντή του οικείου υπουργείου», υπάρχει η δυνατότητα «για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους προϊσταμένων οργανικών μονάδων δημοσίων υπηρεσιών». Τέλος, το άρθρο 6 του ΠΔ 60/97 δίνει δικαίωμα πρόσβασης στις καταστάσεις:«Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθούν με δική του δαπάνη αντίγραφα των καταστάσεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 1599/1986».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *