Δόση 3,5 εκατ. ευρώ και άδεια για πέντε σταθμούς

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


 
Με την πληρωμή της πρώτης δόσης, συνοδευόμενη από έγγραφα που να πιστοποιούν την προέλευσή τους, θα οριστικοποιηθεί η αδειοδότηση του Alpha, του ΑΝΤ1, του Star, του ΣΚΑΪ και του Epsilon. Εντός δεκαπενθημέρου οι εταιρείες πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση (3,5 εκατ. ευρώ) για να πάρουν την άδεια, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 πρέπει να καταβάλουν τη δεύτερη δόση.
Η ιστορική, πλέον, απόφαση (101/2018) της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής ορίζει ρητά πως  «υποχρεούνται οι οριστικοί αυτοί δικαιούχοι να προσκομίσουν αμέσως μετά την αποπληρωμή της πρώτης δόσης του τιμήματος αυτού όλα εκείνα τα παραστατικά από τα οποία θα προκύπτει συγκεκριμένα η προέλευση και ο τρόπος απόκτησης των συναφών οικονομικών μέσων,  συνυποβάλλοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση».  Το ΕΣΡ ακόμη ορίζει πως «θα πρέπει επίσης να προσκομιστούν από τους οριστικούς δικαιούχους οι συναφείς ελεγμένες και πιστοποιημένες από αναγνωρισμένους ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες χρηματοπιστωτικές καταστάσεις τους,  όταν αυτές θα έχουν δημοσιευτεί».
Στην απόφαση του ΕΣΡ αναφέρεται πως ο ΑΝΤ1 TV για την κάλυψη της πρώτης δόσης του τιμήματος «θα προβεί σε τραπεζικό δανεισμό από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά». Στην περίπτωση της Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ (Epsilon TV) αναφέρεται πως η εταιρεία ενημέρωσε ότι η κάλυψη του ποσού της πρώτης δόσης θα προέλθει από αύξηση του μετοχικού της κεφάλαιου, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σε άλλο όμως σημείο υπάρχει παραπομπή στον έλεγχο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *