ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για τις συνδρομητικές τηλεοπτικές-ραδιοφωνικές υπηρεσίες (και μέσω Internet…)

Η νομοθεσία για τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα προβλέπει τα εξής:

-Την έκδοση άδειας από το ΕΣΡ

-Την υπογραφή σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο, διάρκειας 15 ετών, συνοδευόμενη από την καταβολή τιμήματος για το μεταδιδόμενο πρόγραμμα.

Για τη δορυφορική μετάδοση του προγραμμάτος κάθε χρόνο οι σταθμοί πληρώνουν ένα ετήσιο τέλος από 0,5% ως 3% οι φορείς συνδρομητικής τηλεόρασης, υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Τα βασικά αυτά σημεία υπάρχουν στη νομοθεσία περί συνδρομητικής TV, από την διακυβέρνηση Σημίτη.
Πλέον υποχρέωση λήψης άδειας και καταβολών τελών έχουν και οι οι πάροχοι γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων Με την  ΚΥΑ 144/2018 (Ν Παππάς – Γ. Χουλιαράκης) δημοσιεύεται ο “καθορισμός του ύψους και του τρόπου υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου για την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών”

Έτσι: “Η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων ή ο πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων καταβάλλει εφάπαξ, για την απόκτηση της άδειας ή τη χορήγηση της έγκρισης περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. ανά περίπτωση, οικονομικό αντάλλαγμα ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι ένα (44.021) ευρώ για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες του συνολικού σε ημερήσια βάση χρόνου μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (8.804) ευρώ για τον αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος, όπως οι χρόνοι προσδιορίζονται στην άδεια του άρθρου 7 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) ή την έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. Το σχετικό ποσό καταλογίζεται με πράξη του Ε.Σ.Ρ., η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας ή της έγκρισης περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ.

Και ακόμη: “Η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων ή ο πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων καταβάλλει ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα ύψους μισό τοις εκατό (0,5%) επί των ακαθάριστων εσόδων του από δραστηριότητες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.λπ.) και μέχρι του ποσοστού του 3% επί των ανωτέρω εσόδων κατ’ ανώτατο όριο. Τα ετήσια οικονομικά ανταλλάγματα καταλογίζονται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Για την έκδοση της ανωτέρω πράξης, η κάτοχος της άδειας ή ο πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων υποβάλλει ετησίως στο Ε.Σ.Ρ. τον ισολογισμό του, εντός ενός (1) μηνός από τη νόμιμη δημοσίευσή του, με τα συνοδεύοντα αυτόν οικονομικά στοιχεία και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τα ανωτέρω ακαθάριστα έσοδα.”

Αυτά προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, για τα τέλη υπέρ του δημοσίου, για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεόρασης, και ραδιοφώνου περιλαμβάνοντας πλέον και τα νέα ειδή τεχνικής μετάδοσης της, μέσω διαδικτύου. Για τους φόρους, ισχύουν τα όσα προβλέπει η νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείας

2 thoughts on “Υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για τις συνδρομητικές τηλεοπτικές-ραδιοφωνικές υπηρεσίες (και μέσω Internet…)

  1. Και που κολλάει τώρα αυτό; Εχετε υπ’ όψη σας κάποιο ΓΡΑΜΜΙΚΟ πάροχο περιεχομένου που να μην καταβάλλει το αντίτιμο; Διότι οι μη γραμμικοί πάροχοι που εμπορεύονται οπτικοακουστικό υλικό εντός της ΕΕ (Netflix, youtube, facebook κλπ) διέπονται απο άλλη νομοθεσία. Πωλουν υπηρεσίες και φορολογούνται στην Ιρλανδία, ως νομιμοποιουνται απο το εμπορικό και φορολογικό δίκαιο της ΕΕ για υπηρεσίες μεσω internet.

    1. Βρε Ιωάννη, ενημερώνουμε για το ισχύον νομικό πλαίσιο. Τίποτα άλλο. Ψυχραμία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *