ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η επένδυση της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ στην τηλεόραση

Στα άυλα περιουσιακά στοιχειά της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ αναγνωρίστηκε η άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία σύμφωνα με την με υπ’ αριθ. 135/2019 απόφαση του ΕΣΡ. Η εταιρεία κατά τη χρήση του 2019 αναγνώρισε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο ποσού 29.547.508,28 ευρώ και μια ισόποση υποχρέωση.

Το άυλο στοιχειό θα κάνει απόσβεση σε δέκα έτη, ενώ οι δόσεις θα μειώνουν την υποχρέωση, η οποία τοκίζεται με επιτόκιο 4,36%. Στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη περιλαμβάνονται και τα 23,7 εκατ. ευρώ για την άδεια, η οποία τοκίζεται με το πραγματικό επιτόκιο 4,36% και η αποπληρωμή της έχει διάρκεια δέκα έτη από τη χορήγησή της. Στις βραχυπρόθεσμες περιλαμβάνονται τα 2,6 εκατ. ευρώ που αφορούν την τηλεοπτική άδεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *