ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

79 εκατ. ευρώ οι συνολικές ζημίες του Open

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται το Open. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα υψηλά ποσοστά που συγκέντρωσε το κανάλι στο πρώτο διάστημα και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί πανευρωπαϊκά, μαζί με τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της ιδιοκτήτριας εταιρείας Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Ποιο θα είναι το μέλλον του καναλιού της Dimera Media Ltd; Ορισμένοι εκ των ανταγωνιστών του θα ήθελαν να δουν το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη να κλείνει. Πολλά θα κριθούν και από τη ρευστότητα τη επιχείρησης.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, στη χρήση του 2020 η εταιρεία είχε ζημίες προ φόρων  26.685.306  ευρώ έναντι ζημιών  27.994.866 ευρώ το 2019. Παρά τις σημαντικές ζημίες χρήσης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε στα 23.309.435 ευρώ το 2020, έναντι 20.022.834 ευρώ στο 2019. Στις 31/12/2020 οι συνολικές ζημίες ανέρχονταν στα  76.547.198,48 ευρώ.  Στο ίδια διάστημα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ήταν μικρότερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου και συνέτρεχε  περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018.  Επίσης, το σύνολο της αξίας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερέβαινε τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχειών κατά 16.097.000 ευρώ.

Στις 31/12/2020, το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 16.888.401,90 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Στη χρήση 2020 πραγματοποιηθήκαν δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, 62.304 ευρώ και 39.427,93 ευρώ αντίστοιχα. Από τις δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σχηματίστηκε αποθεματικό υπέρ το άρτιο, 18.945.696 ευρώ και 11.989.432,07 ευρώ αντίστοιχα. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2017 έως και 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *