ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Με ισχυρά κεφάλαια η Άλτερ Έγκο ΜΜΕ, σύμφωνα με το ΕΣΡ

«Αγκαλιά» με την οριστική άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου η Άλτερ Έγκο ΜΜΕ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Κανείς από τους ανταγωνιστές δεν κατέθεσε ένσταση, ενώ και στον πρώτο οικονομικό έλεγχο, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης, δεν υπήρξε κάποιο ζήτημα σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων. Το ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ. 115/2019 απόφασή του είχε αρχικά προεπιλέξει την εταιρεία για τη χορήγηση της μίας από τις δύο άδειες που προκήρυξε και με την απόφαση 117/2019 προσδιόρισε πως η Άλτερ Έγκο ΜΜΕ είναι στο στάδιο της οριστικής επιλογής, αφού δεν κατατέθηκε καμία ένσταση ως και την 1η Ιουλίου. Απομένει πλέον το τυπικό σκέλος, μετά και το πέρας του νέου οικονομικού ελέγχου της απόδοσης της άδειας, εφόσον πληρωθεί η πρώτη δόση των 3.500.000 ευρώ στην Εφορία.

 Στην αίτηση που κατέθεσε για τη διεκδίκηση της άδειας η εταιρεία υπέβαλε –εμπρόθεσμα– και την εγγυητική επιστολή των 3.500.000 ευρώ, όπως ορίζει η νομοθεσία, μαζί με το παράβολο συμμετοχής, ύψους 30.000 ευρώ. Με την ανακήρυξη της εταιρείας ως οριστικής αδειούχου τα 3.500.000 ευρώ θα επιστραφούν, για να κατατεθούν εκ νέου ως πρώτη δόση της άδειας των 35 εκατ. ευρώ.

Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή (31-12-2018), όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 115/2019 απόφαση του ΕΣΡ, το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 23.587.500 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των 14.061.417,60 ευρώ.

«Οι μετοχές της είναι πλήρως ονομαστικοποιημένες και ανήκουν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Από το σύνολο του φακέλου δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει οικονομικά την εταιρεία με την ιδιότητα του αποκλειστικού μετόχου της δεν είναι το ίδιο πραγματικός δικαιούχος των σχετικών κεφαλαίων, ήτοι ότι καλύπτεται από αυτό άλλο πρόσωπο. Δεν προκύπτουν, επίσης, ενδείξεις ότι τα οικονομικά μέσα που συγκροτούν το μετοχικό κεφάλαιο και την καθαρή θέση της αιτούσης είναι προϊόν μη νόμιμης δραστηριότητας, τουλάχιστον υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3 του ν. 4339/2015», αναφέρει το ΕΣΡ και καταλήγει: «Προκύπτει, εξάλλου, ότι η αιτούσα πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως και 15 του ν. 4339/2014 και την Προκήρυξη 1/2019».

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.