ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Διαγωνισμός 7,6 εκατ. ευρώ για τη διανομή εφημερίδων

Στις 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00 λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό συνολικού ύψους 7.688.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά την ανάθεση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εφημερίδων. Το έργο περιλαμβάνει την παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή εντύπων προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, στη διεύθυνση που αυτοί έχουν ορίσει, συμπεριλαμβανομένων και των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, για χρονική διάρκεια δύο ετών.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, ισχύος δεκατριών μηνών, και η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα καλύπτει το 5% της καθαρής αξίας αυτής και θα κατατεθεί με την υπογραφή της. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβερνήσεως για τα οικονομικά έτη 2021, 2022 και 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *