ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ιδού και τα κριτήρια του ΕΣΡ για την πολιτική πολυφωνία

Η ιστορία πως δήθεν δεν υπάρχουν κριτήρια για την καταγραφή της Πολιτικής Πολυφωνίας, ξεκίνησε πριν από έναν μήνα. Ήταν ένα σαθρό επιχείρημα προκειμένου να αντιμετωπισθεί η προσφυγή ενός κόμματος (ΣΥΡΙΖΑ) στο ΕΣΡ περί αποκλεισμού του από τα ΜΜΕ. Τα κριτήρια υπάρχουν διατυπωμένα από το 2004 (Ο∆ΗΓΙΑ Αριθ.6/16.2.2004) την οποία και παρουσιάζουμε σήμερα. Είχε εκδοθεί και ενόψει της προεκλογικής περιόδου του Μαρτίου 2004, όταν το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΝΔ) ήταν αποκλεισμένο από τα media, τα οποία και στήριζαν ανοικτά τότε το κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ).

Το σφάλμα στην εκτέλεση της απόφασης από το ΕΣΡ, ήταν πως εστίαζε διαρκώς και μόνο στα ποσοτικά στοιχεία, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε ποιοτικά. Με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μην έχουν έτσι κάνενα χρηστικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον την εποχή εκείνη το ΕΣΡ ασχολούνταν έστω και τυπικά με το ζήτημα. Σήμερα η νέα θεωρία είναι πως δεν έχει προσωπικό ή πως οι αποφάσεις τους (μόνες τους;) πέφτουν στο ΣτΕ διότι δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, όπως ισχύει και για κάθε απόφαση της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής.

Η Ο∆ΗΓΙΑ Αριθ.6/16.2.2004 έχει ως εξής:

1. “Η παρούσα Οδηγία έχει ως σκοπό τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας, της ισότιμης μεταχείρισης και της ποιότητας κατά την παρουσίαση από τους ραδιοτηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ειδησεογραφικών και ενημερωτικών προγραμμάτων.

2. Η Οδηγία απευθύνεται προς α) τους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, β) τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και γ)τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών.

3.α) Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί κατά την παρουσίαση των πάσης φύσεως προγραμμάτων (δελτίων ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων) οφείλουν να τηρούν τη συνταγματική επιταγή για αντικειμενική και με ίσους όρους (ισοτιμία) μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων

β) Ως ισοτιμία νοείται η διάθεση σε όλα τα πολιτικώς υποστατά κόμματα ενός ελαχίστου πλην ικανού χρόνου, εκ πέντε τουλάχιστον λεπτών εβδομαδιαίως, για την παρουσίαση στο εκλογικό σώμα των ουσιωδών σημείων του προγράμματός τους. Ως υποστατά νοούνται τα κόμματα, που μετείχαν στην διαλυθείσα Βουλή ή μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή θα καλύπτουν με πλήρεις συνδυασμούς τουλάχιστον το

ήμισυ των εκλογικών περιφερειών της Επικράτειας (βλπ. Υπ’ αριθμ. 4333/1996 απόφαση του ∆’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας).
γ) Για την τήρηση του κριτηρίου της ισότιμης προβολής προσμετράται:
i. για τα ενημερωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα ο αριθμός και ο χρόνος παρουσίασης ή ομιλίας πολιτικών προσώπων (αρχηγών κομμάτων, υποψηφίων βουλευτών –περιλαμβανομένων και των υπουργών-) ή προσώπων που, ανεξάρτητα από το αν έχουν κομματική ιδιότητα ή όχι, εμφανίζονται για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα κόμματα και

ii. για τα ειδησεογραφικά δελτία οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α.2846/Ε της 10.02.2004 (άρθρο 10) καθώς και ποιοτικά κριτήρια με βάση τους κώδικες δεοντολογίας της Ε.Σ.Η.Ε.Α και του Π.∆/τος 77/2003, που ενσωματώνει τον Κώδικα ∆εοντολογίας Ειδησεογραφικών και άλλων ∆ημοσιογραφικών και Πολιτικών Εκπομπών,

4. Οι δηλώσεις, που γίνονται από πρόσωπα που ασκούν δημόσια εξουσία και υπό αυτήν την ιδιότητά τους, δεν αποτελούν πράξεις προεκλογικής προβολής. Σε περιπτώσεις, όμως, που οι δηλώσεις και οι δραστηριότητες των προσώπων αυτών αξιοποιούνται για να δώσουν μηνύματα προεκλογικού περιεχομένου ή να εκθέσουν στοιχεία ενός προεκλογικού προγράμματος, υπολογίζονται στον χρόνο προεκλογικής προβολής του οικείου κόμματος.

5. Οι δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί καθώς και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας οφείλουν να γνωστοποιούν αμελλητί σε καθημερινή βάση στο ΕΣΡ στοιχεία σχετικά με τα τακτικά και έκτακτα προγράμματα της προηγούμενης ημέρας στα οποία εμφανίστηκαν πολιτικά πρόσωπα ή υποψήφιοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 εδ. γ. της παρούσης Οδηγίας.”

Στα αποστελλόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται: ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκεια, τα ονόματα και οι ιδιότητες των προσώπων που συμμετείχαν καθώς και η χρονική διάρκεια της παρεμβάσεώς/ομιλίας τους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΕΣΡ την επομένη της εκπομπής του προγράμματος και μέχρις της 15:00. Ειδικά για τα δελτία ειδήσεων θα αποστέλλονται οι τίτλοι των θεμάτων όπως αυτοί εκφωνήθηκαν ή εμφανίστηκαν στην οθόνη, η διάρκεια κάθε θέματος, τα τυχόν ρεπορτάζ , τα πρόσωπα που καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναφέρθηκαν ή παρουσιάστηκαν στα ρεπορτάζ, καθώς επίσης και κατάλογος των προσώπων (και των ιδιοτήτων τους) που πήραν μέρος σε συζητήσεις στο πλαίσιο δελτίων ειδήσεων καθώς και ο χρόνος παρέμβασης/ομιλίας τους.

6. Τα ίδια στοιχεία του άρθρου 5 της παρούσης Οδηγίας οφείλουν να γνωστοποιούν στο ΕΣΡ και οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί σε εβδομαδιαία βάση.
7. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κινεί αμέσως, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία, την κυρωτική διαδικασία για παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσης Οδηγίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *