ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 «Αστέρι» το Star το 2016, παρά τα προβλήματα

 Μείωση ζημιών, αύξηση τζίρου

 Σε πορεία ανόδου το Star. Το μερίδιό του στην τηλεοπτική αγορά του 2016 αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, ενώ μείωσε και τις ζημίες του κατά 10 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της σταθερής του πορείας και των επιλογών της διοίκησης, παρότι τον περασμένο Σεπτέμβριο η «Νέα Τηλεόραση ΑΕ» βρέθηκε εκτός αδειοδότησης. Παραμένει, βέβαια, το αγκάθι των συσσωρευμένων ζημιών, αλλά στην περίπτωση αυτή υπάρχει στήριξη και από τους μετόχους και από τις τράπεζες.

Ο κύκλος εργασιών της «Νέας Τηλεόρασης ΑΕ» ανήλθε το 2016 σε 42.442.319,38 ευρώ, εκ των οποίων τα 42.230.893 ευρώ ήταν έσοδα από διαφημίσεις. Το 2015 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν 33.663.150,63 ευρώ, με τα έσοδα από διαφημίσεις να φθάνουν τα 32.387.943,63 ευρώ. Οι ζημίες προ φόρων το 2016 έφθασαν τα 6.355.321 ευρώ έναντι ζημιών 16.897.670 ευρώ το 2015.

Η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται σε 15.071.176,23 ευρώ και αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 17.802.172,14 ευρώ.

β) Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται στο ποσό των 75.068.669,45 ευρώ.

γ) Τα αποθεματικά κεφάλαια ανέρχονται σε 79.777,01 ευρώ.

δ) Το σωρευτικό αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο και ανέρχεται στο ποσό των -81.129.442,37 ευρώ.

ε) Οι καταθέσεις των ιδιοκτητών για αύξηση κεφαλαίου ανέρχονται στο ποσό των 3.250.000,00 ευρώ.

 Παράταση αποπληρωμής των δανείων

Όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση, η διοίκηση «αξιολογεί τις επιπτώσεις των συσσωρευμένων ζημιών επί της ταμιακής ρευστότητας της εταιρείας, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της δραστηριότητας». Σύμφωνα με τη διοίκηση, «στα πλαίσια διαπραγματεύσεων αναδιάρθρωσης των δανείων έχει εξασφαλίσει την παράταση αποπληρωμής τους» και, ως αποτέλεσμα, «οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας». Υπογραμμίζει ακόμη πως «όπως και στο παρελθόν, τυγχάνει της στήριξης των μετόχων της μέσω διαδοχικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου αλλά και της υποστήριξης των ομολογιούχων δανειστών της». Εντός του 2016 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε διαδοχικά κατά 978.000 ευρώ και κατά 293.000 ευρώ.

 

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.